در حال حاضر، تنها چکیده‌های MD5 و SHA1 سازگار هستند.